لاشه كش (كشتارگاهي)

باسكول لاشه كش جهت توزين لاشه هاي گوسفند و يا گاو در كشتارگاه مورد استفاده قرار ميگيرد . در يك قسمت مناسب از ريل انتقال لاشه ها ،قسمتي از ريل بريده شده و روي يك يا دو لودسل قرار گرفته و لاشه ها هنگام عبور از روي اين قسمت از ريل وزن شده و وزن آنها داخل حافظه نمايشگر ذخيره ميشوند و براساس كد هاي صاحبان لاشه ها چاپ شده و بصورت قبض در اختيار آنها قرار ميگيرند.

نمايشگر لاشه كش داري قابليت هاي زير ميباشد:

- داراي صفحه نمايش LCD گرافيكي 

- داراي كيبرد Membrane

- داراي حافظه جهت ذخيره توزين هاي انجام شده

- داراي كد قصاب 

- داراي پرت سريال جهت ارتباط با نمايشگر ثانويه و كامپيوتر

- داراي پرت پرينتر

- امكان پرينت تك تك وزن لاشه ها مربوط به كد قصاب و جمع كل وزن لاشه ها