لودسل LOAD CELL

شركت مهندسي فراسودقت انواع لودسل هاي فشاري ، كششي و خمشي با برند هاي معتبر جهاني داراي گواهي OIML , NTEP  را عرضه مينمايد.