جك تخليه (Truck Dumper)

جك تخليه و يا سكوي تخليه جهت تخليه بار كاميون ها و تريلرها مورد استفاده قرار ميگيرد.

در ظرفيت 60 تن و ابعاد 16x3 m براي تخليه تريلرها و در ظرفيت 50 تن و ابعاد 8x3 m  براي تخليه كاميون ها ساخته ميشوند.

جك تخليه بيشتر در سيلو هاي گندم و جو و....... و كارخانه هاي آرد و مواد غذايي مورد نياز ميباشد.