كوپ برگردان

يكي از تجهيزات مورد نياز كارخانه هاي سنگبري دستگاهي است كه بتواند كوپ سنگ را بچرخاند تا بهترين جهت سنگ براي برش انتخاب شود. اين دستگاه به نام كوپ برگردان معروف شده كه خيلي اصولي و آسان ميتواند در هر مرحله كوپ سنگ را 90 درجه بچرخاند. خسارات ناشي از برگرداندن كوپ سنگ توسط جرثقيل بسيار زياد و حتي در بعضي موارد منجر به خسارات جاني نيز شده است. شركت مهندسي فراسودقت با طراحي كوپ برگردان بسيار پيشرفته و در عين حال استفاده از تكنيك هاي ساده ، سيستم مبتني بر علم روز را ارائه كرده است. در صورت نياز روي كوپ برگردان سيستم توزين نيز نصب شده كه ميتواند همزمان با قرارگيري كوپ سنگ بر روي آن ضمن چرخش سنگ وزن آنرا نيز اندازه گيري نمايد.