كيسه هاي معمولي

اين كيسه پركن ها از كيسه هاي آماده دهان باز (Open Mouse) استفاده ميكنند و براي پركردن مواد مختلف شامل :برنج،شكر ، گندم ،خوراك دام ، مواد شيميائي ، كود گياهي، كود هاي شيميائي و .... مورد استفاده قرار ميگيرند.

اين كيسه پركن ها معمولا در ظرفيت هاي 4 ،6 و 8 كيسه در دقيقه ساخته ميشوند .و وزن كيسه ها نيز عموما 10-20-30-40-50 كيلوگرم ميباشد.