كيسه رولي

 كيسه پركن هاي تمام اتوماتيك با كيسه هاي رولي     Vertical Bagging System
در اين نوع از كيسه پركن كيسه ها بصورت رول ميباشند و در داخل كيسه پركن با عبور از يقه اي و لوله استوانه اي عمودي بصورت كيسه در آمده و با مكانيزم دوخت عمودي از بغل دوخت شده و همچنين مكانيزم دوخت افقي ، پائين كيسه را بصورت حرارتي بهم متصل كرده و مواد توزين شده در سيستم توزين دستگاه بداخل كيسه هدايت شده و پس از آن بالاي كيسه (و پائين كيسه بعدي ) دوخت حرارتي ميشود و كاتر آنرا بريده و روي نوارنقاله انتقال قرار ميگيرد.