محصولات

 محصولات شركت مهندسي فراسودقت در دو بخش اصلي زير دسته بندي ميشوند:

1- سيستم هاي توزين

2- اتوماسيون صنعتي