باسكول هاي 60 تن پيش ساخته روي زمين

 

باسكول تمام فلز روي زمين با گارد فلزي