اهداف و چشم انداز

شركت مهندسي فراسودقت در راستاي سياست هاي دراز مدت خود جهت دستيابي به بازارهاي جهاني اقدام به تحقيقات و طراحي در زمينه نمايشگرهاي وزن و WIM  نموده و بزودي با ارائه پيشرفته ترين نمايشگر هاي توزين وارد بازارهاي جهاني خواهد شد. ورود به بازارهاي جهاني از اهداف مهم اين شركت ميباشد